HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

เมืองพัทยา จับมือ สสปน. จัดงาน PARTNERSHIP PROGRAM PATAYA เปิดเมืองต้อนรับเครือข่ายไมซ์ซิติี้

วันที่ 20 มิ.ย.67 ที่ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานPARTNERSHIP PROGRAM PATAYA โดยมี คุณอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน คุณฐานิต ปิยะศิริศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ พร้อมด้วย นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ชุมชนในพื้นที่เครือข่ายไมซ์ และกลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังมองหาสถานที่เพื่อจัดงานไมซ์ เข้าร่วมงาน และร่วมชมสถานที่

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สถาบันฯ) ได้รับมอบหมายจากสำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการโครงการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS ปี 2567 ซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าว ต้องมีการดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายสถานที่จัดงานประเทศไทย (Partnership Program) ในการนี้ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEB จึงร่วมกับเมืองพัทยา จัดงาน PARTNERSHIP PROGRAM PATAYA ขึ้น โดยเชิญหน่วยงานภาคเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ พร้อมทั้งผู้ประกอบการการจัดงานของพื้นที่พัทยา (ออแกไนซ์เซอร์) เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard)

โดยการมีโอกาสได้พบกับบุคคลจากองค์กรอื่น ๆ ที่อาจจะเป็นพันธมิตรหรือลูกค้าทางธุรกิจในอนาคต ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างองค์กรกับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) โดยการมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งเพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการจัดกิจกรรมการตลาดของผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) เพื่อยกระดับคุณภาพและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออก ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เหมาะสมกับการเป็นสถานที่การจัดประชุมสัมมนาและอีเว้นต์ขนาดใหญ่ในอนาคตต่อไป

 

เก่ง ณ สงขลา รายงาน