HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

นายกเมืองพัทยาเปิดโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 บริการให้ประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 4 ก.ค.66 วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พัทยาใต้ จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 5 ตามโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมโครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 ดำเนินการโดยฝ่ายบริการสาธารณสุข ส่วนบริการสาธารณสุข สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ และยกระดับสาธารณสุขของท้องถิ่นเมืองพัทยาให้มีศักยภาพ

การจัดหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ ในวันนี้ มีกิจกรรมการให้บริการด้านต่างๆ อาทิ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการด้านกายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติหรือภาวะเสี่ยงของโรคทางระบบต่างๆ การฉีดวัคชื่นป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การให้บริการด้านสัตวแพทย์ เช่น ทำหมันสัตว์ ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอื่นๆ

โดยมีหน่วยงานในสังกัดเมืองพัทยา เข้าร่วมให้บริการ ประกอบด้วย สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักสวัสดิการสังคม และสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนและภาคราชการอื่นร่วมให้บริการ อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา มิตรไมตรีคลินิก ธนาคารออมสิน โรงเรียนเสริมสวยจุฑามาศ และร้านค้ากลุ่มชุมชน ซึ่งพบว่าในงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ/ข่าว เก่ง ณ สงขลา ผู้สื่อข่าว ประจำ จ.ชลบุรี