HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

จัดงานโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศล และ เปิดโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกเกิดแห่งชีวิต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 นายณัฐธเนศ มหาศักย์ศิริ นายกฯอบต.ดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงานต่อ นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช ประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศลและโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกเกิดแห่งชีวิต โดยมีนายธนพัฒน์ เจียรสถิต รองนายกอบจ.ฉะเชิงเทรา ผู้แทน นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกอบจ.ฉะเชิงเทรากล่าวต้อนรับ

การแข่งขันฟุตบอลการกุศลในครั้งนี้เพื่อการระดมทุน โดยจะมีการแข่งขันทั้งหมด 10 คู่ด้วยกันของวันนี้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับแม่และเด็กในพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี เพื่อสร้างความรักความสามัคคีรู้จักการให้อภัยการมีน้ำใจโดยการให้กีฬาเป็นสื่อกลางเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครอบครัวชุมชนและสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-5 ปี รวมทั้งการสร้างความผูกพันระหว่างเด็ก ครอบครัว และชุมชน การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายได้แก่ สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีม.CFT ตำบลดอนฉิมพลี คณะกรรมการพัฒนาเด็กตำบลดอนฉิมพลีองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมตำบลดอนฉิมพลีสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20

ส่วนโครงการมหัศจรรย์1,000วันแรกเกิดแห่งชีวิต ของตำบลดอนฉิมพลีถือว่าเป็นตำบลนำร่องของจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็กซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งครรภ์เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดมีคุณภาพ แม่และทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนและมีคุณภาพแข็งแรงต่อเนื่องถึงการดูแลในช่วงปฐมวัยเพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและมีการพัฒนาอย่างองค์รวม ทั้งสุขภาพ ภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจรวมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาตำบลดอนฉิมพลีและประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา