HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

สำนักงานกาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ ชั้น ๑ วัดโสธรวราราม วรวิหาร นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท พร้อมด้วย นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

โดย “โครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท” โดยการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นสายตาให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 โดยมี แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษนายแพทย์ 9 จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่สำคัญของการดำเนินโครงการฯ เช่น การเตรียมการออกปฏิบัติงาน สถานที่ปฏิบัติงาน (โรงเรียน/ศาลากลางจังหวัด/สถานที่ส่วนราชกาการคัดกรองเบื้องต้นค้นหาเด็กที่มีปัญหาด้านสายตา มอบหมายให้คุณครู/อนามัย/สาธารณสุข เป็นผู้วัดสายตาเบื้องต้น แต่ละโรงเรียน/แต่ละพื้นที่ (ต้นสังกัด) รวบรวมข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตา (ตามเกณฑ์กำหนดของโครงการฯ) และส่งที่เหล่ากาชาดจังหวัดเหล่ากาชาดจังหวัดประมวลข้อมูลและกำหนดจุดสถานที่ปฏิบัติงาน เหล่ากาชาดจังหวัดแจ้งกำหนดการปฏิบัติงาน (วันที่และสถานที่
ปฏิบัติงานในแต่ละวัน) กับโครงการฯ และแจ้งกำหนดการเข้าร่วมโครงการฯ (วัน เวลา สถานที่)

แก่โรงเรียนต่างๆ กำหนดวันสุดท้ายส่งข้อมูลยอดเด็กนักเรียนที่มีปัญหาสายตาที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และมอบหมายจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงาน (ห้องประชุม/ห้องโถง ที่มีแอร์พื้นที่โล่ง กว้าง สามารถตั้งจุดตามระยะการวัดสายตาได้ และมีแสงสว่างเพียงพอ) เป็นโรงเรียน ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ส่วนราชการ อื่นๆ และมีพื้นที่โล่ง พื้นเรียบให้สามารถจอดรถตัดแว่นได้มอบหมายการจัดเตรียมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขร่วมปฏิบัติงานและเหล่ากาชาดจังหวัด (รายละเอียดจำนวนเจ้าหน้าที่ระบุในรายละเอียดการจัดอัตรากำลัง) ตารางการปฏิบัติงานปฏิบัติงานวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 การปฏิบัติงานแบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ต่อไป

อาษา/ปรีญาภรณ์/ฉะเชิงเทรา