HD_web_ข่าวเด่นทั่วไทย-03-removebackground

ผบ.พล.ร.11 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล

วันนี้ที่กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พลตรี เอกอนันต์ เหมะบุตร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็นประธานในพิธีมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัว ของกองพลทหารราบที่ 11 และหน่วยขึ้นตรง ในกรณีภรรยาคลอดบุตรใหม่ และกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของหน่วย รวมถึงกำลังพลที่เสียชีวิต หรือครอบครัวเสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อชาติและประชาชนสืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวของกำลังพลอีกทางหนึ่ง

ซึ่งที่ผ่านมากองพลทหารราบที่ 11 มีภารกิจหน้าที่ในหลายด้าน ทั้งการปกป้องอาณาเขตชายแดนของประเทศ ภารกิจด้านการฝึกภายในหน่วย และภารกิจด้านจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากภัยทางธรรมชาติต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว จึงได้จัดให้มีพิธีมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือกำลังพลขึ้น

 

 

โดยมีภรรยาของกำลังพลคลอดบุตรใหม่ จำนวน 9 ราย กำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจหน้าที่และเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล จำนวน 25 ราย และครอบครัวของกำลังพลเสียชีวิต จำนวน 2 ราย และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเงินสวัสดิการ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ เพื่อปกป้องประเทศ และเป็นที่พึ่งของประชาชน